Čo znamená správa majetku?

Ak sa investor rozhodne pre produkt správy majetku spoločnosti PARTNER BANK, napríklad Balík akcií, Balík fondov atď., klient vlastne volí konkrétnu investičnú stratégiu, ktorá zodpovedá jeho cieľom, potrebám a rizikovému charakteru.

Spoločnosť PARTNER BANK v rámci tejto investičnej stratégie nakupuje a predáva cenné papiere s cieľom čo najlepšie dosiahnuť investičný cieľ, ktorý si klient vytýčil. Spoločnosť PARTNER BANK je oprávnená uskutočňovať, upravovať alebo zachovávať investície, rovnako ako prechovávať hotovosť a v tomto zmysle vykonávať všetky potrebné nákupy a predaje domácich a zahraničných cenných papierov vrátane devíz, a to v mene klienta.

Spoločnosť PARTNER BANK nie je emitentom cenných papierov ani správcom fondov vybraných investičných fondov či zastrešujúcich fondov. Preto si odborníci na cenné papiere zo spoločnosti PARTNER BANK môžu objektívne vybrať sľubné cenné papiere. Klient/klientka by si mali uvedomiť, že riziká spojené s investovaním do cenných papierov nemožno vylúčiť ani prostredníctvom správy majetku. Rizikovými faktormi sú predovšetkým kurz, inflácia, výmenný kurz/mena a riziko emitenta/úverovej bonity atď. Avšak v prípade správy majetku tieto riziká optimálne znižujú:

  • odborníci na cenné papiere, ktorí vyberajú cenné papiere objektívne a podľa základných údajov týkajúcich sa potenciálu zisku a rizika,
  • odborníci na cenné papiere, ktorí monitorujú trh a rýchlo reagujú zmenou zloženia portfólia,
  • široká diverzifikácia v závislosti od investičnej stratégie podľa triedy cenných papierov, sektorov, regiónov, rôznych správcov fondov atď. Správa majetku spoločnosti PARTNER BANK nemôže a nechce nahradiť vaše základné zabezpečenie budúcnosti vo forme vkladnej knižky, stavebného sporenia a podobných produktov. Dokáže však doplniť túto ponuku a dať vám šancu vstúpiť na trh s cennými papiermi.