Prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti PARTNER BANK AG

Vyhlásenie o ochrane údajov


Ochrana vašich osobných údajov je pre nás zvláštnou prioritou. Spracovávame teda vaše osobné údaje výhradne na základe zákonných ustanovení (DSGVO – základné nariadenie o ochrane údajov, DSG & TKG v spojení s WAG, FM-GwG & BWG). V týchto informáciách o ochrane údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci našej webovej stránky a tiež v rámci našej obchodnej činnosti.

Osobné údaje

Osobné údaje sú údaje o príslušnej osobe, ktorej identita je určená alebo určiteľná. Údajmi môžu byť všetky informácie, ktoré sú v súvislosti s osobou alebo s touto osobou môžu byť použité, napr. vaše meno, vaša adresa, vaše telefónne číslo a váš dátum narodenia.

Kontakt s nami

Pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webových stránkach alebo e-mailom, sú u nás, nehľadiac na špeciálne zákonné povinnosti uchovania, ako napríklad podľa zákona o rovnocennom zaobchádzaní pri žiadostiach o miesto, vaše údaje ukladané s cieľom spracovania otázky a pre prípad nadväzujúcich otázok počas šiestich mesiacov. Tieto údaje neodovzdávame ďalej bez vášho súhlasu.

Cookies

Naša webová stránka používa takzvané Cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehľadávača ukladajú vo vašom koncovom prístroji. Nespôsobujú žiadnu škodu.

Používame Cookies na to, aby sme našu ponuku vytvorili čo najpríjemnejšiu pre používateľov. Niektoré Cookies zostávajú uložené vo vašom koncovom prístroji, kým ich nevymažete. Umožňujú nám opätovne rozpoznať váš prehľadávač pri nasledujúce návšteve.

Pokiaľ si to neprajete, potom si môžete svoj prehľadávač nastaviť tak, aby vás o vkladaní Cookies informoval a vy ste to dovolili len v jednotlivých prípadoch. 

Pri deaktivácii Cookies môže byť obmedzená funkčnosť našej webovej stránky.

Ukladanie údajov v prípade zmluvy

Spracovanie tých údajov, ktoré nám dáte k dispozícii pri začatí zmluvy, slúži výhradne                           na umožnenie a plnenie zmluvy a na plnenie právnych povinností (napr. zákon o dohľade                              nad cennými papiermi, zákon o zabránení praniu špinavých peňazí na finančnom trhu).

Okrem týchto údajov prenechaných vami na kontrolu identifikácie alebo primeranosti v rámci začatia zmluvy sa kvôli kontrole prania špinavých peňazí siaha aj k verejne prístupným informáciám pomocou špeciálnych databánk (napr. World Check). Len tie verejné údaje, ktoré sú nutné pre dokumentáciu, sa pritom spracovávajú ďalej; všetky ostatné sa vymažú.

Všetky osobné údaje sa po ukončení obchodného vzťahu s vami po uplynutí národnej povinnosti uschovania (7 rokov) vymažú.

Zvláštny prípad poradenstva založeného na IT

V prípade poradenstva výhradne založeného na IT cez bankový portál Partner Bank sa vaše údaje analyzujú, čo sa týka vašej únosnosti pri strate, sklonu k riziku, znalostí a preferencií, čím sa potom pre vás môže nájsť vhodné portfólio správy majetku (automatizované nájdenie rozhodnutia vrátane Profilingu). Pretože je rozhodnutie vykonané čisto na základe vašich údajov, obmedzuje to vašu slobodu voľby čo sa týka preddefinovaných portfólií.

Zaistenie pri odovzdávaní údajov tretej krajine

Aby sme mohli naše zmluvné povinnosti plniť čo najlepšie, náš technický servis priebežne udržiavame a vylepšujeme. Pre tento účel je nutné, aby zmluvní poskytovatelia IT služieb mali prístup k našim systémom, a to vrátane vašich dát. Naši poskytovatelia IT služieb sa nachádzajú v rámci EÚ aj mimo nej. U poskytovateľov IT služieb umiestnených mimo územia EÚ je zmluvne zaistené prostredníctvom štandardnej doložky o ochrane údajov, že títo všetci dodržiavajú predpisy pre ochranu údajov.

Vaše práva

Patria vám zásadne práva na

  • informácie o vašich osobných údajoch,
  • opravu alebo vymazanie vašich údajov, pokiaľ sú chybné alebo nie sú nutné pre obchodný vzťah,
  • námietku proti spracovaniu, pokiaľ to neodporuje zákonným povinnostiam,
  • prenosnosť údajov,
  • zrušenie daného súhlasu.

Pokiaľ si myslíte, že spracovanie vašich údajov porušuje právo na ochranu údajov alebo boli vaše právne nároky na ochranu údajov porušené iným spôsobom, potom ste oprávnení podať sťažnosť u našej osoby poverenej ochranou údajov a tiež na rakúskom Úrade na ochranu údajov. 

Bezpečnosť

Vaša bezpečnosť je našou najvyššou prioritou: Pri prenose a ukladaní osobných údajov používame najaktuálnejšie bezpečnostné programy a najbezpečnejšie procesy kódovania a šifrovania a systémy kontroly prístupu, aby sme ich čo najlepšie ochránili pred neoprávnenými zásahmi.

Osoba poverená ochranou údajov

Našu osobu poverenú ochranou údajov zastihnete na

Stav: máj 2018