Prvotriedna podpora pre špičkové poradenstvo

Partner Bank, banka s cennými papiermi, so sídlom v Rakúsku, spolupracuje s profesionálnymi nezávislými poskytovateľmi finančných služieb v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku a v Slovinsku.

Partner Bank – názov je zároveň programom banky. Rovnocenné obchodné partnerstvo s profesionálnymi poskytovateľmi finančných služieb je naším cieľom – a to už od roku 1992.

Pre klienta je v rámci fundovaného finančného poradenstva najdôležitejšia dôvera a zodpovednosť.

Kompetentná a priateľská podpora zo strany zamestnancov banky, prvotriedna technická podpora, neustále odborné vzdelávanie, školenia na tému cenných papierov a semináre s odborníkmi z tohto segmentu podporujú know-how, sociálne kompetencie aj hospodársky úspech.

Spoločnosť Partner Bank umožňuje poskytovateľovi finančných služieb a jeho klientom prístup k fondom početných renomovaných domácich aj zahraničných spoločností spravujúcich fondy, rovnako ako ku kvalitným akciám a dlhopisom.

Ako depozitná banka ponúka klientovi všetky výhody celého trhu s cennými papiermi iba v jednom depozite. Všetky transakcie, medzi ktoré patria napríklad nákup, predaj, variant pravidelného vkladu a plány vyplatenia, sú rýchlo spracované.

Poskytovateľ finančných služieb aj jeho klient majú k dispozícii komentáre o situácii na trhu a výpisy z depozitov s dennými výmennými kurzami, ktoré sú prehľadne a pohodlne dostupné prostredníctvom online služby pre klienta.

„Služby pod značkou Partner Bank pomáhajú poskytovateľom finančných služieb poskytovať klientom špičkové poradenstvo a podporu.“

Výhody


Prostredníctvom neustáleho kontaktu so servisným tímom majú naši obchodní partneri vždy priamy kontakt so zamestnancami spoločnosti Partner Bank.

 • Povolenie na investičné poradenstvo
 • Prístup k najlepším investičným fondom, fondom ETF, dlhopisom, akciám a fyzickému zlatu
 • Exkluzívne produkty banky zamerané na správu majetku
 • Denné uložené peniaze/dlhopisy s pevným výnosom/kredit cenných papierov
 • Online platforma služieb
 • Ochrana klienta

Spoľahlivý partner

Na rozdiel od čistých platforiem nie je spoločnosť Partner Bank sprostredkovateľom, ale bankou samostatne spravujúcou depozit. Podlieha prísnej kontrole dohľadu nad bankami a cennými papiermi. Vďaka špecializácii na segment cenných papierov má spoločnosť Partner Bank nadpriemernú hodnotu vlastného kapitálu. Dôvera a zodpovednosť sú základom spolupráce. Rovnocenné obchodné partnerstvo.

Investičná krajina – Rakúsko

Depozit cenných papierov je majetkom klienta a je oddelený od majetku banky. To znamená, že cenné papiere uložené v depozite klienta sa nestávajú majetkom banky. Neobmedzené vlastníctvo je v rukách samotného klienta.

„Jeden formulár žiadosti pre všetky cenné papiere, jedna kontaktná osoba, jedno vyúčtovanie, jeden depozit.“


Čo znamená zastrešovacia záruka?

Po registrácii poskytovateľa finančných služieb v národnom dozornom orgáne prevezme spoločnosť Partner Bank zodpovednosť za poskytovateľov finančných služieb, ktorí s ňou spolupracujú a ktorí sami nevlastnia licenciu alebo povolenie na bankové transakcie a transakcie s cennými papiermi. Zodpovednosť je obmedzená na správne investičné poradenstvo o službách súvisiacich s cennými papiermi a vedením depozitného účtu v banke. Tieto služby ponúka samotná banka. Keďže poskytovatelia finančných služieb predstavujú nezávislé spoločnosti, vklady klientov prijíma výlučne spoločnosť Partner Bank.

„Spolupráca umožňuje kvalitné investičné poradenstvo so širokým výberom fondových spoločností, akcií, dlhopisov, certifikátov a alternatívnych investícií.“


Podpora informačných technológií


Online platforma služieb ponúka poskytovateľovi finančných služieb prístup k chránenému a komplexnému zdroju informácií o svojich klientoch a exkluzívnych službách s cieľom poskytnúť klientom čo najlepšie poradenstvo a podporu.

 • Online depozit a vyhľadanie stavu účtu
 • Kniha kľúčových tém – výber najlepších akcií, dlhopisov, fondov, fondov ETF
 • Prieskumy trhu
 • Nástroje pre používateľov s jednoduchou obsluhou slúžiace na poradenstvo a poskytnutie podpory klientom
 • Prevzatie všetkých informácií, formulárov a priečinkov

Staňte sa aj vy naším obchodným partnerom!


Úzka spolupráca medzi bankou a poskytovateľmi finančných služieb je predpokladom pre trhovo orientované produkty a služby zamerané na klientov.


Ak máte záujem o spoluprácu, obráťte sa na nás na adrese