Dlhopisy

Dlhopisy – nazývané aj dlžobné úpisy, bondy, obligácie, veriteľské cenné papiere – sú úročené cenné papiere, ktoré slúžia na strednodobé až dlhodobé externé financovanie spoločností a štátov. Predstavujú nárok na splatenie a výplatu úrokov v určitej výške ako náhradu za odovzdanie kapitálu. Výška úrokovej sadzby, ktorá sa má zaplatiť, závisí najmä od bonity dlžníka.

Pokým sa investor stáva (spolu)vlastníkom prostredníctvom nákupu akcií spoločnosti, držitelia dlhopisov sú veritelia. Na rozdiel od úverov sa dlhopisy spravidla vydávajú verejne, takže každý môže po dobu splatnosti prenechať kapitál emitentovi dlhopisu.

Najznámejšie vnútorné možnosti vydania tvoria v prípade dlhopisov napríklad konvertibilný dlhopis (angl. Convertible Bond) alebo aj hybridný dlhopis. Konvertibilný dlhopis je spravidla cenný papier úročený nominálnou úrokovou sadzbou. Dáva držiteľovi právo konvertovať ho počas obdobia konverzie v predpísanom pomere na akcie. Hybridný dlhopis je podriadený podnikový dlhopis podobný vlastnému kapitálu s veľmi dlhou dobou splatnosti alebo bez obmedzenia splatnosti. Emitent môže tento vzťah ukončiť k termínu, ktorý bol vopred dohodnutý. Okrem toho môžu byť za určitých podmienok dohodnuté kupónové platby pozastavené alebo odložené. Prostredníctvom vyššej úrokovej sadzby oproti konvenčným podnikovým dlhopisom sa investorovi musí kompenzovať zvýšené riziko, ktoré môže zahŕňať až celkovú stratu, napríklad v prípade platobnej neschopnosti emitenta.

Dlhopisy sa v podstate líšia charakterom výplaty úrokov a ich vnútornou štruktúrou. Najčastejšie typy výplaty úrokov sú: v prípade dlhopisov s pevným úrokom dostávajú veritelia pravidelnú – väčšinou ročnú – výplatu úrokov, ktorá bola vopred dohodnutá. Túto najbežnejšiu formu poznáme aj pod názvom jednoduché vanilkové opcie, z dôvodu jednoduchého vystavenia. Dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou (tzv. Floater) nemajú fixné, ale variabilné úrokové výnosy. Príslušná úroková sadzba sa pritom často zakladá na úrokových sadzbách na peňažnom trhu, ako je Libor, londýnska medzibanková ponúkaná sadzba, alebo Euribor, európska medzibanková ponúkaná sadzba, plus riziková prirážka emitenta.