Akcie

Podieľajte sa ako spolumajiteľ na najlepších spoločnostiach na svete

Akcie predstavujú podiely v spoločnostiach. Investori sa prostredníctvom tohto typu investícií priamo podieľajú na spoločnostiach a nadobúdajú ich akcie. Pokiaľ spoločnosti vytvárajú zisky, tieto sa pomerne rozdelia medzi investorov (akcionárov) vo forme dividend. Prostredníctvom výplaty dividend získavajú investori okrem zvýšenia hodnoty spoločnosti aj ďalší príjem.

Ako sa určuje cena akcie?

Cena kótovaných akcií je výsledkom ponuky a dopytu. Predstavuje aktuálne trhové ocenenie spoločnosti, tzv. trhovú kapitalizáciu.

Akcie sú často vnímané skôr ako krátkodobé špekulatívne predmety s vysokým rizikom než ako investície do spoločností. Je pravda, že hodnoty spoločností – vo forme akcií – podliehajú výkyvom a možným stratám. Podnikové investície, ako sú akcie, je preto tiež potrebné klasifikovať ako rizikovejšie investičné produkty ako sporiace vklady.

Investor znižuje riziko kapitálových investícií rozložením kapitálových investícii do viacerých spoločností.