Prohlášení o ochraně údajů Partner Bank AG

Prohlášení o ochraně údajů


Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás zvláštní prioritou. Zpracováváme tedy Vaše osobní údaje výhradně na základě zákonných ustanovení (DSGVO-základní nařízení                           o ochraně údajů, DSG & TKG ve spojení s WAG, FM-GwG & BWG). V těchto informacích                    o ochraně údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci naší webové stránky a také v rámci naší obchodní činnosti.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o příslušné osobě, jejíž identita je určená nebo určitelná. Údaji mohou být veškeré informace, které jsou v souvislosti s osobou nebo s touto osobou mohou být použity, např. Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo a Vaše datum narození.

Kontakt s námi

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, jsou u nás, nehledě na speciální zákonné povinnosti uchování, jako například podle zákona o rovnocenném zacházení při žádostech o místo, Vaše údaje ukládány za účelem zpracování dotazu a pro případ navazujících dotazů po dobu šesti měsíců. Tyto údaje nepředáváme dále bez Vašeho souhlasu.

Cookies

Naše webová stránka používá takzvané Cookies. Jedná o malé textové soubory, které jsou pomocí prohlížeče ukládány na Vašem koncovém přístroji. Nezpůsobují žádnou škodu. 

Používáme Cookies k tomu, abychom naši nabídku vytvořili co nejpříjemnější pro uživatele. Některé Cookies zůstávají uloženy na Vašem koncovém přístroji, dokud je nevymažete. Umožňují nám opětovně rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Pokud si to nepřejete, pak si můžete Váš prohlížeč nastavit tak, aby Vás o vkládání Cookies informoval a Vy jste to dovolili jen v jednotlivých případech.

Při deaktivaci Cookies může být omezena funkčnost naší webové stránky.

Ukládání údajů v případě smlouvy

Zpracování těch údajů, které nám dáte k dispozici při zahájení smlouvy, slouží výhradně                           k umožnění a plnění smlouvy a k plnění právních povinností (např. zákon o dohledu                              nad cennými papíry, zákon o zamezení praní špinavých peněz na finančním trhu).

Vedle těchto údajů přenechaných Vámi pro kontrolu identifikace nebo přiměřenosti v rámci zahájení smlouvy se kvůli kontrole praní špinavých peněz sahá i k veřejně přístupným informacím pomocí speciálních databank (např. World Check). Jen ty veřejné údaje, které jsou nutné pro dokumentaci, jsou přitom zpracovávány dále; všechny ostatní jsou vymazány.

Všechny osobní údaje jsou po ukončení obchodního vztahu s Vámi po uplynutí národní povinnosti uschování (7 let) vymazány.

Zvláštní případ poradenství založeného na IT

V případě poradenství výhradně založeného na IT přes bankovní portál Partner Bank jsou Vaše údaje analyzovány ohledně Vaší únosnosti při ztrátě, sklonu k riziku, znalostí a preferencí, čímž pak pro Vás může být nalezeno vhodné portfolio správy majetku (automatizované nalezení rozhodnutí včetně Profilingu). Protože je rozhodnutí učiněno čistě na základě Vašich údajů, omezuje to Vaši svobodu volby ohledně předdefinovaných portfolií.

Zajištění při předávání údajů třetí zemi

Abychom mohli naše smluvní povinnosti plnit co nejlépe, je náš technický servis průběžně udržován a vylepšován. Pro tento účel je nutné, aby smluvní poskytovatelé IT služeb měli přístup k našim systémům, a to včetně vašich dat. Naši poskytovatelé IT služeb se nacházejí v rámci EU i mimo ni. U poskytovatelů IT služeb umístěných mimo území EU je smluvně zajištěno prostřednictvím standardních doložky o ochraně údajů, že tito všichni dodržují předpisy pro ochranu údajů.

Vaše práva

Příslušejí Vám zásadně práva na

  • informace o Vašich osobních údajích,
  • opravu nebo vymazání Vašich údajů, pokud jsou chybné nebo nejsou nutné pro obchodní vztah,
  • námitku proti zpracování, pokud to neodporuje zákonným povinnostem,
  • přenosnost údajů,
  • zrušení daného souhlasu.

Pokud si myslíte, že zpracování Vašich údajů porušuje právo na ochranu údajů nebo byly Vaše právní nároky na ochranu údajů porušeny jiným způsobem, pak jste oprávněni  podat stížnost u naší osoby pověřené ochranou údajů a také u rakouského Úřadu na ochranu údajů.

Bezpečnost

Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou: Při přenosu a ukládání osobních údajů používáme nejaktuálnější bezpečnostní programy a nejbezpečnější procesy kódování a šifrování a systémy kontroly přístupu, abychom je co nejlépe ochránili před neoprávněnými zásahy.

Osoba pověřená ochranou údajů:

Naši osobu pověřenou ochranou údajů zastihnete na

Stav: květen 2018